Dictionary form (Plain present positive)

How to make verb Dictionary-form

Group 1 〜きます → 〜く

 • 書きます kakimasu (write) → 書く kaku
 • 聞きます kikimasu (listen, hear, ask) → 聞く kiku
 • 泣きます nakimasu (cry) → 泣く naku
 • 置きます okimasu (put, place) → 置く oku
 • 歩きます arukimasu (walk) → 歩く aruku
 • 行きます ikimasu (go) → 行く iku

Group 1 〜ぎます → 〜ぐ

 • 脱ぎます nugimasu (take clothes/shoes off) → 脱ぐ nugu
 • 泳ぎます oyogimasu (swim) → 泳ぐ oyogu
 • 急ぎます isogimasu (hurry (up)) → 急ぐ isogu

Group 1 〜します → 〜す

 • 貸します kashimasu (lend) → 借す kasu
 • 押します oshimasu (push) → 押す osu
 • 消します keshimasu (turn off, erase) → 消す kesu
 • 探します sagashimasu (look for) → 探す sagasu
 • 話します hanashimasu (talk, speak) → 話す hanasu

Group 1 〜にます → ~ぬ

 • 死にます shinimasu (die) → 死ぬ shinu

Group 1 〜びます → 〜ぶ

 • 呼びます yobimasu (call) → 呼ぶ yobu
 • 遊びます asobimasu (play, make a game) → 遊ぶ asobu
 • 選びます erabimasu (choose) → 選ぶ erabu

Group 1 〜みます → む

 • 飲みます nomimasu (drink) → 飲む nomu
 • 読みます yomimasu (read) → 呼む yomu
 • 住みます sumimasu (live) → 住む sumu
 • 休みます yasumimasu (take a day off, rest) → 休む yasumu

Group 1 〜います → う

 • 買います kaimasu (buy) → 買う kau
 • 会います aimasu (meet, see (person)) → 会う au
 • 言います iimasu (say, tell) → 言う iu
 • 吸います suimasu (smoke) → 吸う suu
 • 歌います utaimasu (sing) → 歌う utau
 • 使います tsukaimasu (use) → 使う tsukau
 • 払います haraimasu (pay) → 払う harau
 • 笑います waraimasu (laugh, smile) → 笑う warau
 • 洗います araimasu (wash) → 洗う arau
 • もらいます moraimasu (receive) → もらう morau
 • 誘います sasoimasu (invite) → 誘う sasou

Group 1 〜ちます → つ

 • 待ちます machimasu (wait for) → 待つ matsu
 • 立ちます tachimasu (stand up) → 立つ tatsu
 • 持ちます mochimasu (have, hold) → 持つ motsu

Group 1 〜ります → 〜る

 • 売ります urimasu (sell) → 売る uru
 • 取ります torimasu (take) → 取る toru
 • 乗ります norimasu (ride, get on) → 乗る noru
 • 降ります hurimasu (fall (rain)) → 降る huru
 • 知ります shirimasu (know) → 知る shiru
 • あります arimasu (be, exist) → ある aru
 • 作ります tsukurimasu (make) → 作る tsukuru
 • 送ります okurimasu (send) → 送る okuru
 • 帰ります kaerimasu (return) → 帰る kaeru
 • 走ります hashirimasu (run) → 走る hashiru
 • 座ります suwarimasu (sit down) → 座る suwaru
 • 分かります wakarimasu (understand) → 分かる wakaru
 • 頑張ります gambarimasu (do one's best) → 頑張る gambaru

Group 2 〜eます → 〜る

 • 食べます tabemasu (eat) → 食べる taberu
 • 寝ます nemasu (sleep) → 寝る neru
 • 見せます misemasu (show) → 見せる miseru
 • あげます agemasu (give) → あげる ageru
 • 開けます akemasu (open) → 開ける akeru
 • 閉めます shimemasu (shut, close) → 閉める shimeru
 • 入れます iremasu (put in) → 入れる ireru
 • 捨てます sutemasu (throw away) → 捨てる suteru
 • つけます tsukemasu (turn on) → つける tsukeru
 • 教えます oshiemasu (teach, tell) → 教える oshieru
 • 覚えます oboemasu (memorize, remember) → 覚える oboeru
 • 忘れます wasuremasu (forget, leave) → 忘れる wasureru
 • 疲れます tsukaremasu (get tired) → 疲れる tsukareru

Group 2 〜iます → 〜る

 • 起きます okimasu (get up) → 起きる okiru
 • 降ります orimasu (get off) → 降りる oriru
 • 浴びます abimasu (bathe) → 浴びる abiru
 • 着ます kimasu (wear) → 着る kiru
 • 見ます mimasu (watch, see, look) → 見る miru
 • います imasu (be, stay) → いる iru
 • 借ります karimasu (borrow) → 借りる kariru
 • できます dekimasu (can, be ready) → できる dekiru

Irrgular verb 〜します → 〜する

 • します shimasu (do) → する suru
 • 電話(を)します denwa(o)shimasu (call) → 電話(を)する denwa(o)suru
 • 勉強(を)します benkyou(o)shimasu (study) → 勉強(を)する benkyou(o)suru
 • 仕事(を)します shigoto(o)shimasu (work) → 仕事(を)する shigoto(o)suru
 • 会議(を)します kaigi(o)shimasu (have a meeting) → 会議(を)する kaigi(o)suru
 • 買い物(を)します kaimono(o)shimasu (shop) → 買い物(を)する kaimono(o)suru
 • 掃除(を)します souji(o)shimasu (clean) → 掃除(を)する souji(o)suru
 • 洗濯(を)します sentaku(o)shimasu (wash the clothes) → 洗濯(を)する sentaku(o)suru
 • 旅行(を)します ryokou(o)shimasu (take a trip) → 旅行(を)する ryokou(o)suru
 • 予約(を)します yoyaku(o)shimasu (make a reservation) → 予約(を)する yoyaku(o)suru
 • 復習(を)します fukushuu(o)shimasu (review, look over) → 復習(を)する fukushuu(o)suru
 • 運転(を)します unten(o)shimasu (drive) → 運転(を)する unten(o)suru
 • コピー(を)します kopii(o)shimasu (make acopy) → コピー(を)する kopii(o)suru
 • パーティー(を)します paatii(o)shimasu (give a party) → パーティー(を)する paatii(o)suru
 • チェック(を)します chekku(o)shimasu (check) → チェック(を)する chekku(o)suru
 • スポーツ(を)します supootsu(o)shimasu (play sports) → スポーツ(を)する supootsu(o)suru
 • びっくりします bikkurishimasu (be surprised) →びっくりする bikkurisuru
 • のんびりします nombirishimasu (relax) → のんびりする nombirisuru

Irrgular verb 〜きます → 〜くる

 • 来ます kimasu (come) → 来る kuru
 • 持って来ます mottekimasu (bring) → 持って来る mottekuru