but

but
 • べんきょうしましたが、わすれました。Benkyou shimashita ga, wasuremashita.= Lit. I studied but forgot.
 • べんきょうしましたけど、わすれました。Benkyou shimashita kedo, wasuremashita.
 • べんきょうしましたけれど、わすれました。Benkyou shimashita keredo, wasuremashita.
 • べんきょうしましたけれども、わすれました。Benkyou shimashita keredomo, wasuremashita.
 • べんきょうしました。でも、わすれました。Benkyou shimashita. Demo, wasuremashita.
 • べんきょうしました。だけど、わすれました。Benkyou shimashita. Dakedo, wasuremashita.
 • べんきょうしました。しかし、わすれました。Benkyou shimashita. Shikashi, wasuremashita.

(べんきょうします benkyou shimasu = study, わすれます wasuremasu = forget)

 • むずかしいですが、がんばります。 Muzukashii desu ga, gambarimasu. = Lit. Difficult, but I will do my best.
 • むずかしいですけど、がんばります。 Muzukashii desu kedo, gambarimasu.
 • むずかしいですけれど、がんばります。Muzukashii desu keredo, gambarimasu.
 • むずかしいですけれども、がんばります。Muzukashii desu keredomo, gambarimasu.
 • むずかしいです。でも、がんばります。Muzukashii desu. Demo, gambarimasu.
 • むずかしいです。だけど、がんばります。Muzukashii desu. Dakedo, gambarimasu.
 • むずかしいです。しかし、がんばります。Muzukashii desu. Shikashi, gambarimasu.
だけど、けど、でも