[place]+de, [place]+ni

[place]+de, [place]+ni
 • うちで べんきょうします。
  (uchi = home, benkyou shimasu = study)
 • がっこうに いきます。がっこうへ いきます。Gakkou ni ikimasu. Gakkou e ikimasu.
  (gakkou = school)
 • がっこうに います。Gakkou ni imasu.
 • MLC べんきょうします。MLC debenkyou shimasu.
 • うち テレビを みます。Uchi de terebi o mimasu.
 • かいしゃ しごとを します。Kaisha deshigoto o shimasu.
 • にほん きます。Nihon nikimasu.
 • きょうと いきます。Kyouto ni ikimasu.
 • 6じに うち かえります。6-ji ni uchi ni kaerimasu.
 • テーブルの うえ えんぴつが あります。Teeburu no ue niempitsu ga arimasu.
 • かばんの なか PCが あります。Kaban no naka ni PC ga arimasu.
 • となりの へや せんせいが います。Tonari no heya ni sensei ga imasu.

 

 Download worksheet (PDF)

[place]+で / [place]+に

 Video: 90 Example sentences

90 example sentences