Quizlet: 40 verbs (in Roma-ji)

Let's memorize basic 40 verbs with flashcards, games and learning tools.

List of 40 verbs

 • mimasu: watch;see;look
 • kikimasu: listen;hear;ask
 • tabemasu: eat
 • nomimasu: drink
 • yomimasu: read
 • nemasu: sleep
 • okimasu: get up
 • aimasu: meet
 • utaimasu: sing
 • kakimasu: write
 • kaimasu: buy
 • shashin o torimasu: take a picture
 • kaerimasu: return
 • ikimasu: go
 • kimasu: come
 • iremasu: put in
 • hashirimasu: run
 • tabako o suimasu: smoke
 • gambarimasu: do one’s best
 • okurimasu: send
 • haraimasu: pay
 • tsukurimasu: make
 • hanashimasu: speak;talk;tell
 • machimasu: wait
 • wasuremasu: forget;forget to take;leave
 • bikkuri shimasu: be surprised
 • nombiri shimasu: relax
 • Denwa(o) shimasu: call
 • ryouri(o) shimasu: cook
 • shigoto o shimasu: work
 • supootsu o shimasu: play sports
 • kaimono o shimasu: shop
 • paathii o shimasu: give a party
 • benkyou shimasu: study
 • fukushuu shimasu: review
 • chekku shimasu: check
 • kopii shimasu: make a copy
 • soouji shimasu: clean
 • sentaku shimasu: wash the clothes
 • unten shimasu: drive