40 verbs

Downlod PDF worksheet

40 verbs

Audio

1. みます mimasu = watch, see, look
まいばん うちで ニュースを みます。
Maiban uchi de nyuusu o mimasu.
2. ききます kikimasu = listen, hear, ask
でんしゃの なかで おんがくを ききます。
Densha no naka de ongaku o kikimasu.
3. たべます tabemasu = eat
かいしゃの ちかくで おそばを たべました。
Kaisha no chikaku de osoba o tabemashita.
4. のみます nomimasu = drink
まいあさ かいしゃで コーヒーを のみます。
Maiasa kaisha de koohii o nomimasu.
5. よみます yomimasu = read
でんしゃの なかで ニュースを よみます。
Densha no naka de nyuusu o yomimasu.
6. ねます nemasu = sleep
きのうは 11じごろ ねました。
Kinou wa 11-ji goro nemashita.
7. おきます okimasu = get up
まいあさ 6じに おきます。
Maiasa 6-ji ni okimasu.
8. あいます aimasu = meet
しゅうまつ しぶやで ともだちに あいました。
Shuumatsu Shibuya de tomodachi ni aimashita.
9. うたいます utaimasu = sing
カラオケで うたを うたいます。
Karaoke de uta o utaimasu.
10. かきます kakimasu = write
ペンで かきます。
Pen de kakimasu.
11. かいます kaimasu = buy
けさ えきで おべんとうを かいました。
Kesa eki de obentou o kaimashita.
12. とります torimasu = take (a picture)
せんしゅうまつ ふじさんの しゃしんを とりました。
Senshuumatsu Fujisan no shashin o torimashita.
13. かえります kaerimasu = return
きょうは 9じごろ うちに かえります。
Kyou wa 9-ji goro uchi ni kaerimasu.
14. いきます ikimasu = go
にちようびに こうえんに いきます。
Nichi-youbi ni kouen ni ikimasu.
15. きます kimasu = come
せんげつ ドイツから ともだちが きました。
Sengetsu Doitsu kara tomodachi ga kimashita.
16. いれます iremasu = put in
コーヒーに さとうを いれますか。
Koohii ni satou o iremasu ka.
17. はしります hashirimasu = run
けさ うちから えきまで はしりました。
Kesa uchi kara eki made hashirimashita.
18. たばこを すいます tabako o suimasu = smoke
ときどき たばこを すいます。
Tokidoki tabako o suimasu.
19. がんばります gambarimasu = do one's best
あしたは にほんごの テストです。 がんばります。
Ashita wa Nihon-go no tesuto desu. Gambarimasu.
20. おくります okurimasu = send
ともだちの たんじょうびに カードを おくりました。
Tomodachi no tanjoubi ni kaado o okurimashita.
21. はらいます haraimasu = pay
カードで はらいます。
Kaado de haraimasu.
22. つくります tsukurimasu = make
チョコレートケーキを つくりました。
Chokoreetokeeki o tsukurimashita.
23. はなします hanshimasu = speak, talk, tell
あのひとは フランスごと えいごを はなします。
Ano hito wa Furansu-go to Eigo o hanashimasu.
24. まちます machimasu = wait
30ぷん まちました。
30-pun machimashita.
25. わすれます wasuremasu = forget, forget to take, leave
うちに さいふを わすれました。
Uchi ni saifu o wasuremashita.
26. びっくりします bikkurishimasu = be surprised
わたしの テストは 100てんでした。 びっくりしました。
Watashi no tesuto wa 100-ten deshita. Bikkuri shimashita.
27. のんびりします nombirishimasu = relax
にちようびは うちで のんびりします。
Nichi-youbi wa uchi de nombiri shimasu.
28. でんわ(を)します denwa(o)shimasu = call
また あとで でんわ(を) します。
Mata atode denwa (o) shimasu.
29. りょうり(を)します ryouri(o)shimasu = cook
わたしは まいばん りょうり(を) します。
Watashi wa maiban ryoori (o) shimasu.
30. しごとを します shigoto o shimasu = work
なんじから なんじまで しごとを しますか。
Nan-ji kara nan-ji made shigoto o shimasu ka.
31. (スポーツ)をします (supootsu) o shimasu = play (sports)
かれは まいしゅう にちようびに テニスを します。
Kare wa maishuu nichi-youbi ni tenisu o shimasu.
32. かいものを します kaimono o shimasu = shop
スーパーで たくさん かいものを しました。
Suupaa de takusan kaimono o shimashita.
33. パーティーを します paathii o shimasu = give a party
しゅうまつ ともだちの うちで パーティーを します。
Shuumatsu tomodachi no uchi de paatii o shimasu.
34. べんきょうします benkyou shimasu = study
にほんごを べんきょうします。
Nihon-go o benkyou shimasu.
35. ふくしゅうします fukushuu shimasu = review
じょしを ふくしゅうします。
Joshi o fukushuu shimasu.
36. チェックします chekku shimasu = check
しゅくだいを チェックします。
Shukudai o chekku shimasu.
37. コピーします kopii shimasu = make a copy
しゅくだいを コピーします。
Shukudai o kopii shimasu.
38. そうじします souji shimasu = clean
うちを そうじします。
Uchi o souji shimasu.
39. せんたくします sentaku shimasu = wash the clothes
Tシャツを せんたくします。
T-shatsu o sentaku shimasu.
40. うんてんします unten shimasu = drive
くるまを うんてんします。
Kuruma o unten shimasu.