Arimasu・Imasu

あります・います arimasu・imasu

(1) Description "There is/are [noun]."

 • うちに めがねが あります。Uchi ni megane ga arimasu.
  (uchi = home, megane = glasses)
 • うちに いぬが います。Uchi ni inu ga imasu.
  (uchi = home, inu = dog)

(2) Explanation "[noun] is/are ..."

 • めがねは うちに あります。Megane wa uchi ni arimasu.
  (megane = glasses, uchi = home)
 • いぬは うちに います。Inu wa uchi ni imasu.
  (inu = dog, uchi = home)