ikimasu, kimasu, kaerimasu

いきます、きます、かえります ikimasu, kimasu, kaerimasu
  • わたしは しぶやに/へ いきます。Watashi wa Shibuya ni/e ikimasu. = I go to Shibuya.
  • わたしは MLCに/へ きます。Watashi wa MLC ni/e kimasu. = I come to MLC.
  • わたしは うちに/へ かえります。Watashi wa uchi ni/e kaerimasu. = I go back home.
  • がっこうに/へ いきます。Gakkou ni/e ikimasu. =(I) go to school.
    → に/へ ni/e