Calculation

けいさん keisan calculation
  • + たす tasu
  • - ひく hiku
  • ÷ わる waru
  • x かける kakeru
  • = は wa
  • 3+4=7 San tasu yon wa nana.
  • 20x5=100 Nijuu kakeru go wa hyaku.
足し算 tashizan, addition