Counter ~列 ...retsu

Counter ~列 ...retsu

line, queue

 • 1列 いちれつ ichiretsu
 • 2列 にれつ niretsu
 • 3列 さんれつ sanretsu
 • 4列 よんれつ yonretsu
 • 5列 ごれつ goretsu
 • 6列 ろくれつ rokuretsu
 • 7列 ななれつ nanaretsu
 • 8列 はちれつ hachiretsu
 • 9列 きゅうれつ kyuuretsu
 • 10列 じゅうれつ juuretsu
 • 何列 なんれつ nanretsu