Survival Japanese

At a shop/restaurant
At a shop/restaurant -1 At a shop/restaurant - 2
Facebook note: How to start learning Japanese
Survival Japanese Course
  • [A] wa [B] desu. = [A] is/are [B].
    ex. Kore wa keitai desu. (kore = this, keitai = cell-phone)
  • Q: Kore wa nan desu ka.(nan = what, ka = question marker)
    A: Kore wa keitai desu. or Sore wa keitai desu. (sore = that)
  • Kore wa keitai no keesu desu. (no = ’s; possessive particle; belonging to, keesu= case)
  • Kore wa watashi no keitai desu. (watashi = I, watashi no ... = my ...)
FacebookTwitter