but

but
  • べんきょうしましたが、わすれました。Benkyou shimashita ga, wasuremashita.
  • べんきょうしましたけど、わすれました。Benkyou shimashita kedo, wasuremashita.
  • べんきょうしましたけれど、わすれました。Benkyou shimashita keredo, wasuremashita.
  • べんきょうしましたけれども、わすれました。Benkyou shimashita keredomo, wasuremashita.
  • べんきょうしました。でも、わすれました。Benkyou shimashita. Demo, wasuremashita.
  • べんきょうしました。だけど、わすれました。Benkyou shimashita. Dakedo, wasuremashita.
  • べんきょうしました。しかし、わすれました。Benkyou shimashita. Shikashi, wasuremashita.

(べんきょうします benkyou shimasu = study, わすれます wasuremasu = forget)