40 verbs

Downlod PDF worksheet

40 verbs

Audio

1. みます mimasu = watch, see, look
2. ききます kikimasu = listen, hear, ask
3. たべます tabemasu = eat
4. のみます nomimasu = drink
5. よみます yomimasu = read
6. ねます nemasu = sleep
7. おきます okimasu = get up
8. あいます aimasu = meet
9. うたいます utaimasu = sing
10. かきます kakimasu = write
11. かいます kaimasu = buy
12. とります torimasu = take (a picture)
13. かえります kaerimasu = return
14. いきます ikimasu = go
15. きます kimasu = come
16. いれます iremasu = put in
17. はしります hashirimasu = run
18. たばこを すいます tabako o suimasu = smoke
19. がんばります gambarimasu = do one's best
20. おくります okurimasu = send
21. はらいます haraimasu = pay
22. つくります tsukurimasu = make
23. はなします hanshimasu = speak, talk, tell
24. まちます machimasu = wait
25. わすれます wasuremasu = forget, forget to take, leave
26. びっくりします bikkurishimasu = be surprised
27. のんびりします nombirishimasu = relax
28. でんわ(を)します denwa(o)shimasu = call
29. りょうり(を)します ryouri(o)shimasu = cook
30. しごとを します shigoto o shimasu = work
31. (スポーツ)をします (supootsu) o shimasu = play (sports)
32. かいものを します kaimono o shimasu = shop
33. パーティーを します paathii o shimasu = give a party
34. べんきょうします benkyou shimasu = study
35. ふくしゅうします fukushuu shimasu = review
36. チェックします chekku shimasu = check
37. コピーします kopii shimasu = make a copy
38. そうじします souji shimasu = clean
39. せんたくします sentaku shimasu = wash the clothes
40. うんてんします unten shimasu = drive